Depositogarantiestelsel

ABN AMRO Hypotheken Groep heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat uw tegoeden bij ons tot een maximum bedrag worden​​ vergoed als wij niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. 


U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:

  • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
  • het product onder het depositogarantiestelsel valt; en
  • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.


Alle informatie over de garantieregelingen

​Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel op het Informatieblad Depositogarantiestelsel​. Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank en vindt u bij uw rekeningafschriften als deze door de bank worden verstrekt.​ Lees hieronder het antwoord op de veel gestelde vragen of kijk op de website van De Nederlansche Bank​

​​Veel gestelde vragen over het depositogarantiestelsel


1. Welk bedrag wordt vergoed via het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van EUR 100.000 per rekeninghouder per bankvergunninghouder, ongeacht het aantal rekeningen dat u bij die bank heeft. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. heeft een bankvergunning waar Florius, Albank, MNF Bank en Direktbank onder vallen. Voor de berekening van de vergoeding via het depositogarantiestelsel, betekent dit dat u de tegoeden die u bij deze onderdelen van de bank heeft, bij elkaar op moet tellen. Het bedrag tot en met EUR 100.000 krijgt u dan vergoed.

U krijgt nooit meer vergoed dan het totale tegoed dat u bij een bank heeft. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons heeft. Om het totale tegoed te berekenen telt u de tegoeden van de diverse rekeningen bij elkaar op. Is het totale tegoed van alle rekeningen die u bij ons heeft minder dan EUR 100.000, bijvoorbeeld EUR 70.000? Dan kunt u dit lagere bedrag à EUR 70.000 vergoed krijgen. Is uw totale tegoed meer dan EUR 100.000? Dan krijgt u alleen het bedrag van EUR 100.000 vergoed.


2. Hoe werkt vergoeding via het depositogarantiestelsel bij een en/of rekening?

Als er meerdere rekeninghouders zijn (bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening),komt iedere rekeninghouder  in aanmerking voor de bescherming van het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel geldt dan naar evenredigheid, dus als er twee rekeninghouders zijn, wordt ervan uit gegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de rekening. Als het saldo van de en/of-rekening EUR 200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in principe aanspraak maken op ieder EUR 100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog één of meer andere rekeningen heeft, geldt voor de berekening van de vergoeding voor die specifieke rekeninghouder het maximum voor alle tegoeden op die rekeningen gezamenlijk. ​

​​3. Voor welke producten geldt vergoeding via het depositogarantiestelsel?

Onderstaande producten vallen onder het depositogarantiestelsel:

  • Betaal- en spaarrekeningen, inleg-, premie- en termijndeposito's
  • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) zonder een eigen woningschuld. De lening is dan afgelost met de verkoopopbrengst van de woning. 
  • Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) waarbij u gebruik maakt van een verhuisregeling. Uw spaarsaldo is dan wél gegarandeerd tot een maximaal bedrag van EUR 100.000​ (waarvoor alle tegoeden per rekeninghouder per bank bij elkaar moeten worden opgeteld).


Dit product valt niet onder het depositogarantiestelsel:

Spaarrekening Eigen Woning (bankspaarrekening) met een eigen woningschuld. Op grond van de wet wordt deze schuld met het tegoed (spaarsaldo) verrekend waardoor er meestal geen tegoed op die rekening overblijft. 


4. Hoe verloopt de uitbetaling van vergoeding via het depositogarantiestelsel?

U kunt zich bij De Nederlandsche Bank melden om aanspraak te maken op een vergoeding via het depositogarantiestelsel. Zij voert de garantieregeling uit. De vergoeding zal binnen 20 werkdagen worden uitgekeerd. Op de website van De Neder​landsche Bank vindt u meer informatie over uitbetaling van de vergoeding.​