Renteverwachting hypotheken

Welke renteontwikkelingen kun je de komende periode verwachten? Florius geeft hier elke twee weken haar mening over de actuele renteverwachting. 

Renteverwachting per 5 maart 2019

​Korte rentestabiel
​Lange rente

stabiel

Verwachtingen voor de korte rente

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogde in december haar officiële rentetarief voor het laatst met 25 basispunten tot 2,5%. Daarna heeft de Fed laten doorschemeren dat er een eind is gekomen aan de reeks van renteverhogingen. Op zichzelf presteert de Amerikaanse economie goed, maar over de vooruitzichten groeien twijfels. Deze twijfels worden onder meer gevoed door het handelsconflict tussen de VS en China, de vertraging van de bbp-groei in China en Europa en de onenigheid tussen De Democratische en de Republikeinse partij over het begrotingsbeleid in de VS.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft evenmin haast met de officiële rente te verhogen. De inflatie in de eurozone staat met 1,5% ruim onder het door de ECB nagestreefde niveau van 2%. Ook onderliggend is de inflatie beperkt. De kerninflatie, die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat, beweegt al geruime tijd rondom 1%. Gelet de recent zwakke conjunctuurindicatoren denken wij dat de inflatie beperkt blijft. Volgens ons komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst eind 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De economische groei in de eurozone is in de tweede helft van 2018 duidelijk vertraagd. Dit heeft onder meer te maken met druk op de uitvoer. De vraag uit het buitenland zwakt af onder invloed van de hogere rente en de strengere kredietnormen in de VS en China. Het remmende effect daarvan is nog niet uitgewerkt. Hier komt bij dat er politieke onzekerheid is. Zo bestaan er twijfels over de Italiaanse begroting, houden de gelehesjesprotesten in Frankrijk aan en dreigt een harde Brexit. Hierdoor valt de bbp-groei in de eurozone in 2019 beduidend lager uit dan wij eerder dachten.

Gegeven de zwakke groeivooruitzichten en de verwachting dat de ECB zal vasthouden aan lage officiële rentetarieven is het waarschijnlijk dat de lange rente voorlopig laag zal blijven. Wij houden er rekening mee dat de rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar eind 2019 op 0,3% zal staan en in de loop van 2020 zal stijgen naar 0,6%. In combinatie met de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt -nieuwe toetreders verwerven een steeds groter marktaandeel- dringt de conclusie zich op dat de lange hypotheekrente de komende periode laag zal blijven.


Meer informatie   

Actuele rentetarieven ​​​

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.