Renteverwachting hypotheken

Welke renteontwikkelingen kun je de komende periode verwachten? Florius geeft hier elke twee weken haar mening over de actuele renteverwachting. 

Renteverwachting per 8 januari 2019

​Korte rentestabiel
​Lange rente

stabiel

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft medio december haar officiële rentetarief met 25 basispunten verhoogd. Na deze negende verhoging op rij is het basisrentetarief op 2,5% uitgekomen. De kans op verdere renteverhogingen is de laatste weken afgenomen. Door de extra overheidsuitgaven en de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt is de inflatoire druk in de VS weliswaar hoog, maar de Amerikaanse centrale bank heeft tegelijkertijd rekening te houden met de risico's die voortvloeien uit het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de sluiting van de Amerikaanse overheidsloketten.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft evenmin haast met de officiële rente te verhogen. De inflatie staat met 1,6% ruim onder het door de ECB nagestreefde niveau van 2%. Ook onderliggend is de inflatie beperkt. De kerninflatie, die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat, ligt al geruime tijd op 1%. Wij denken dat de inflatoire druk beperkt blijft. Recente indicatoren wijzen immers op een matiging van de bbp-groei. Volgens ons komt een renteverhoging door de ECB daarom op zijn vroegst in 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) kocht de afgelopen jaren op grote schaal schuldtitels en overheidsobligaties. Onder invloed van deze maandelijkse aankopen daalde de lange rente. Doel van het aankoopprogramma was om de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te moedigen om meer risico te nemen. Een betere toegang tot krediet en een hogere risicobereidheid moesten bijdragen aan een herstel van de economie en een hogere inflatie. De ECB heeft vanaf januari 2019 het programma stopgezet. Tegen de verwachting in heeft dit weinig effect gehad op de lange rente.

Dat de lange rente nauwelijks is gestegen, suggereert dat het beleid van centrale banken niet de enige reden is voor de lage rente. Structurele factoren, zoals een lagere groei van de productiviteit, spelen eveneens een rol. Momenteel komen hier tegenvallende economische berichten bij en politieke onzekerheid. De bbp-groeicijfers en de wereldhandel staan onder druk. Dan is er nog het gevaar van een harde Brexit en houden de gelehesjesprotesten aan. Onder deze omstandigheden verkiezen beleggers veilig overheidspapier. De hypotheekrente zal tegen deze achtergrond nog langer laag blijven en pas vanaf 2020 toenemen.


Meer informatie   

Actuele rentetarieven ​​​

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.