De website www.florius.nl/fan is eigendom van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. te Amersfoort. ABN AMRO Hypotheken Groep handelt onder de naam Florius. Florius heeft haar hoofdkantoor te Amersfoort, aan de Netwerklaan 52, 3821 AG(Postbus 1700, 3800 BS) te Nederland, en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amersfoort onder nummer 08024285.

Gebruik van deze website

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet als advies worden aangemerkt. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Hoewel Florius tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Florius expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Florius beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Florius garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Florius hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Florius de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Florius aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door Florius niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Florius, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking op alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is toegestaan om informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen gebruik.

Je mag informatie op deze website niet kopiƫren, downloaden, verspreiden, vermenigvuldigen, of op enige manier openbaar maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florius of de toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florius is het ook niet toegestaan links naar websites van Florius aan te bieden.

Online-communicatie

De beveiliging van berichten die je per mail aan Florius stuurt, is niet gegarandeerd. Florius raadt daarom af vertrouwelijke informatie per mail aan Florius te zenden. Als je er toch voor kiest om Florius te mailen, aanvaard je dat derden deze berichten mogelijk kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Florius en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriƫle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die op enige manier voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website
  2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Florius of aan jou wordt gezonden
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website
  5. misbruik van deze website
  6. verlies van gegevens
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website

Het maakt daarbij niet uit of Florius op de mogelijkheid van deze schade gewezen is. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Florius.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Florius behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met begrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2020. ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.