Hypotheekrente verwachting ​

​​​per 13 november 2017

​Korte rente: Stabiel
​Lange rente:

Lichte stijging

 

Blijf altijd op de hoogte van de actuele rentetarieven

Schrijf u in voor de rentemail van Florius! U ontvangt dan bij elke rentewijziging een bericht van ons.

 

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vier maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 juni. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,25%. De volgende renteverhoging laat echter op zich wachten tot begin volgend jaar. Hoewel de economie in de Verenigde Staten aantrekt, neemt de inflatie nauwelijks toe. De intensieve concurrentie belet bedrijven hun prijzen te verhogen. Bovendien is er nog ruimte op de arbeidsmarkt, waardoor de salarissen slechts beperkt stijgen en de opwaartse druk op de prijzen vanuit de lonen bescheiden is.


Ook in Europa is de prijsdruk gematigd. Weliswaar is de inflatie het afgelopen jaar onder invloed van de eerdere olieprijsstijging toegenomen. Maar nu de energieprijzen zijn gestabiliseerd, zwakt de inflatie weer af. Hier komt bij dat de wisselkoers van euro stijgt, zodat producten uit het buitenland goedkoper worden. Met oog op de lage inflatie kan de Europese Centrale Bank vasthouden aan haar huidige lage rentetarieven. Wij verwachten dat zij haar eerste renteverhoging pas in de tweede helft van 2019 zal doorvoeren. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB bij het meest recente overleg om het aankoopprogramma te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september 2018 maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het huidige maandelijkse aankoopbedrag.


De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma al EUR 2.150 mld in de economie gepompt. Daar komt volgend jaar dus nog tenminste EUR 270 mld bij. Niettemin heeft de ECB met haar recente aankondiging een eerste stap gezet richting normalisatie van het monetair beleid. Wij houden er daarom rekening mee dat de lange rente op termijn licht zal stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente op overheidsobligaties, die nu op 0,5% staat, geleidelijk zal oplopen naar 1,0% eind 2018. Als gevolg hiervan gaat ook de lange hypotheekrente licht omhoog.


Aanvulling van het Economisch Bureau naar aanleiding van de mogelijke consequenties van het regeerakkoord:


Vooralsnog lijkt het er op dat de plannen ten aanzien van de woningmarkt hooguit een beperkt drukkend effect op de huizenprijzen zullen hebben. 

De komende twee jaar gaat de verlaging van de hypotheekrenteaftrek voor het hoogste marginale inkomstentarief volgens het oorspronkelijke plan, elk jaar met een half procentpunt. Pas daarna komen de versnelde verlagingen. Die versnelde verlagingen van het aftrektarief worden grotendeels gecompenseerd door het lagere eigenwoningforfait dat daalt van 0,75% naar 0,6%. Verder is er nog de Hillenregeling, die in de loop van dertig jaar omlaag gaat. Het effect daarvan op de prijzen is gering en zal zich in de loop van jaren voltrekken. 

In de tussentijd heeft het Nibud ook nog de financieringslasttabellen gepubliceerd. Deze wijzen op een lichte verruiming van de inkomensnormen.  Verder heeft het Waarborgfonds eigen Woningen bekendgemaakt de NHG-grens te verhogen naar EUR 265.000. 

Kortom, de fiscale maatregelen hebben een bescheiden negatief effect, welke grotendeels door de inkomensnormen en de hogere NHG-grens worden gecompenseerd. 

​Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

​​Meer informatie

Hypotheekrente  ​​

​​Rentevorme​n bij Florius

Variabele rente

Vaste​ rente​​​​

Woningmarktmonitor ABN AMRO