​Veelgestelde vragen top 10

  
Antwoord
  
  
In <a href=/Documents/QA/vraag-en-antwoord-Florius-Praktijkvoorziening.pdf>deze pdf</a> staan 'vragen en antwoorden' die betrekking hebben op Florius Praktijkvoorziening. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Advies & Service.
Overgang van Direktbank
  
Ook als uw lening op twee namen staat, geeft u wijzigingen eenvoudig door via mijnFlorius. U heeft dan wel een machtiging nodig van uw partner. Zo weten we zeker dat u het beiden eens bent met de aanpassing. Staat de lening alleen op uw naam? Dan hoeft u verder niets te doen en kunt u direct aan de slag met mijnFlorius.
Overige
  
Dit betekent dat Florius bij het verstrekken van uw hypotheek gebruik heeft gemaakt van gelden van een andere bank. Dit heeft geen gevolgen voor u, maar wij vermelden dit wel. Florius blijft natuurlijk wel zorgdragen voor het beheer van uw (spaar)hypotheek.
Saldo-opgave
  
Het is niet verplicht uw gegevens te delen met uw adviseur. Maar door inzicht te hebben in uw hypotheekgegevens kan uw adviseur u sneller helpen en belangrijke momenten rond uw hypotheek in de gaten te houden.

In dit <a href="/Documents/QA/2018%2002%20Digitaal%20Samenwerken%20QA%20klant%20versie%203.0.pdf" title="delen-klantgegevens-faq">document</a> vindt u meer veelgestelde vragen over het delen van gegevens via mijnFlorius.
mijnFlorius
  
Ja, dit kan. Via mijnFlorius kunt u de keuze maken voor een andere adviseur. Wij raden u aan om eerst met uw nieuwe adviseur te bespreken wat hij u voor u kan doen alvorens aan te geven om uw gegevens te delen.
Gegevens delen met uw adviseur
  
U regelt uw extra aflossing gemakkelijk en snel via iDEAL in <a href="/Pages/mijnflorius/wijzigingen-details.aspx?wijziging=eenmaligeaflossing">mijnFlorius</a>. Nog geen mijnFlorius-account? Kijk dan <a href="/Pages/uitleg/eenmalig-extra-aflossen.aspx">hier</a> voor de mogelijkheden.
Extra aflossen en/of storten
  
Als de extra aflossing is binnengekomen na de eerste van de maand en vóór de vierde werkdag voor het einde van de maand, dan wordt de extra aflossing (in principe) nog diezelfde maand verwerkt. Het nieuwe maandbedrag wordt dan (in principe) aan het einde van de opvolgende maand geïncasseerd. Wordt het bedrag later ontvangen dan schuift dit een maand op.
mijnFlorius
  
- Op mijnFlorius vindt u een overzicht van uw persoonlijke en uw leninggegevens.
      - Heeft u een bouwdepot? Bekijk hoeveel geld er nog inzit. En welke rekeningen betaald zijn.
      - Bekijk of u bij verkoop uw lening helemaal kunt aflossen.
      - Bereken uw nieuwe maandlast, als u extra aflost. Of als u juist uw lening verhoogt. En uw nieuwe maandlast, als u de hypotheekvorm verandert.
      - Of vraag wijzigingen aan. Geef bijvoorbeeld het adres van uw nieuwbouwwoning door, zodra dat bekend is. Of geef een nieuw incassonummer door.
      - Heeft u renteherziening? Via mijnFlorius kunt u een nieuwe rentevastperiode kiezen.
<a class="link-pijl" href="/Pages/uitleg/regel-het-zelf-met-mijnflorius.aspx" title="Regel het zelf met mijnFlorius">Regel het zelf met mijnFlorius</a>
mijnFlorius
  
Florius informeert u tijdig hierover. Ongeveer vier maanden voor het einde van uw rentevastperiode ontvangt u een brief. Hierin leggen wij het proces van renteherziening uit en wat u kunt verwachten. Ongeveer drie maanden voor het einde van uw rentevastperiode ontvangt u een renteherzieningsbrief. In deze brief staat het nieuwe rentepercentage voor dezelfde periode als uw huidige rentevastperiode. Wilt u een andere rentevastperiode? <a href="/Pages/mijnflorius/rente-wijzigen.aspx">Dan kunt u via mijnFlorius een nieuwe rentevastperiode kiezen!</a> ​Bij de aanbiedingsbrief ontvangt u een formulier ‘Nieuwe rentevastperiode’ waarop u ook kunt aankruisen welke rentevastperiode u kiest.
Overige
  
Of dat voor u zo is, hangt af van uw hypotheekvorm, de periode (maanden/jaren) tot renteherziening en de rente die u nu betaalt.
<a class="link-pijl" title="Alles over Rentemiddeling" href="/Pages/uitleg/rentemiddeling.aspx">Lees hier alles over Rentemiddeling bij Florius.</a>
Overige
  
In dat geval vragen wij u om een schriftelijk verzoek in te dienen ter beëindiging van uw spaarpolis. Onder vermelding van hypotheek- en polisnummer en voorzien van de handtekening(en) van de verzekeringnemer(s) zoals vermeld op de polis.

Dit verzoek kunt u sturen naar:
Florius
Team Behandelen lening & Spaarpolissen
Postbus 1700
3800 BS AMERSFOORT

De polis wordt dan beëindigd op de eerste van de maand volgend na aflossing van de lening en na ontvangst van het door u ondertekende verzoek. De opgebouwde spaarwaarde kan op de door u aangegeven wijze worden overgemaakt. Dit zal ongeveer in de 3e week van de maand geschieden.
Extra aflossen en/of storten
  
Als het tijdens de looptijd voorkomt dat, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag aan rente, aflossing en/of premie niet automatisch wordt afgeschreven, dan dient u dit zelf alsnog aan ons over te maken op IBAN NL19 ABNA 0427 0935 46 t.n.v. Florius te Amersfoort. Vergeet hierbij niet uw leningnummer te vermelden.
Betalingen
  
Doorgaans wordt het verschuldigde bedrag op de laatste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven. De betaling heeft dan betrekking op de lopende maand.
Betalingen
  
De eerste afschrijving van uw rekening vindt plaats in de maand waarin de hypotheekakte is gepasseerd. Of in de daarop volgende maand. Is uw hypotheek gepasseerd na de 10e van de maand? Dan incasseren wij dit bedrag bij het maandbedrag van de volgende maand. 

Het te incasseren bedrag bestaat in het laatste geval uit:
1. het verschuldigde bedrag over de periode vanaf de ingangsdatum van renteberekening tot de eerst volgende maand.
2. het verschuldigde bedrag voor de maand waarin de incasso plaatsvindt

Dit kan ervoor zorgen dat uw eerste maandbedrag hoger uitvalt.
Betalingen
  
Tijdens de looptijd van het bouwdepot betaalt u maandelijks het bedrag dat daarvoor in de offerte is genoemd. Verrekening van de verschuldigde rente gebeurt voor zover mogelijk in het bouwdepot. Tijdens de bouwperiode ontvangt u maandelijks een 'Overzicht bouwdepot'. Zo kunt u de financiële gang van zaken volgen. Tijdens de bouwperiode wordt er geen bedrag van uw rekening geïncasseerd, tenzij anders is afgesproken. Toch bent u over de diverse opnames wel geld verschuldigd.

Na beëindiging van het bouwdepot wordt maandelijks het overeengekomen bedrag van uw rekening geïncasseerd.
Betalingen
  
<b>Lost u af uit eigen middelen?</b>
Dan kan dat zonder boete. Eigen middelen is geld uit bijvoorbeeld een erfenis, schenking, loterij, uitkering uit een verzekering, spaargeld of een (onbelaste) gouden handdruk. Maar ook salaris(verhoging), vakantiegeld of dertiende maand.

Bovenstaande geldt zolang blijkt dat hier geen misbruik van wordt gemaakt. Of zolang van Florius mag worden verlangd dat zij deze regel ongewijzigd in stand houdt. Als Florius deze regel aanpast, zal zij u daarover vooraf informeren.

<b>Lost u af met geleend geld?</b>
Dan kunt u elk jaar tot een bepaald percentage van het oorspronkelijke bedrag van een leningdeel zonder boete aflossen.
- Bij een Compleet Hypotheek is dat 15%
- Bij andere Florius producten, zoals de Profijt Hypotheek, is dat 10%

Het oorspronkelijke bedrag van het leningdeel, waarop u extra wilt aflossen, staat in uw hypotheekofferte genoemd.
Extra aflossen en/of storten
  
Maandelijks extra aflossen kan voor de volgende aflosvormen:
- <a href="/Pages/hypotheekvormen/aflossingsvrije-hypotheek.aspx">Aflossingsvrije Hypotheek​ </a>
- Leven Hypotheek*
- Hybride Hypotheek*
- BeleggersSelect Hypotheek*
- BeleggersKeuze Hypotheek*

*Maandelijks extra aflossen voor andere hypotheekvormen dan de Aflossingsvrije Hypotheek kunt u alleen regelen via uw hypotheekadviseur.
Extra aflossen en/of storten
  
Ja, het minimum bedrag is EUR 25,00 per maand en er is geen maximum bedrag per maand.
Extra aflossen en/of storten
  
<b>Loopt uw polis bij Florius?</b>
Bij Florius kunt u één of meerdere premiestortingen doen. Neem daarvoor contact op met een medewerker van Florius: 033 752 5000. Wij sturen u dan een berekening toe waarin staat hoeveel u maximaal aan premie kunt storten. Uw extra premiestorting kunt u na ontvangst van de berekening overmaken op het IBAN NL19 ABNA 0427 0935 46 ten name van Florius in Amersfoort. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een extra storting gaat. En vermeld het polisnummer waarvoor de extra storting bedoeld is.

<b>Loopt uw polis bij een andere maatschappij?</b>
Neem dan contact op met de maatschappij waar uw polis loopt.
Extra aflossen en/of storten
  
Ja, dertig dagen. Voor het helemaal aflossen van de hypotheek heeft u een aanvraagformulier algehele aflossing​ ​​nodig. De aflosnota moet ondertekend zijn en er moet een datum in vermeld staan minimaal dertig dagen voor de datum waarop u de aflossing wilt doen. U ontvangt dan ongeveer veertien dagen voor de door u gekozen datum de aflosnota. Bij verkoop van de woning of oversluiting van uw hypotheek vraagt de notaris de aflosnota bij ons aan.
Algeheel aflossen
  
Dien in dit geval de nota voor de laatste bouwtermijn zo snel mogelijk in. Vermeld daarbij de opleveringsdatum en het (nieuwe) adres. Wij betalen deze nota vervolgens aan de aannemer. Mocht het bouwdepot niet toereikend zijn, dan laten we dat u vóór oplevering weten. Zo weet u tijdig welk bedrag u zelf nog aan de aannemer moet betalen.

Bestaan er over het bouwdepot nog vragen bij de oplevering? Neem dan contact op met uw hypotheekadviseur. Daarbij adviseren we u het 'Overzicht Bouwdepot' mee te nemen. Dit overzicht kunt u ook terug vinden in mijnFlorius. 
Bouwdepot
  
Zodra Florius uw declaratie heeft ontvangen, wordt deze binnen drie tot vijf werkdagen in behandeling genomen en uitbetaald. Houdt u dus rekening met een betalingstermijn tussen de zes en tien werkdagen.
Bouwdepot
  
Een maand nadat uw bouwdepot is beëindigd, wordt uw oude adres automatisch gewijzigd in uw nieuwe adres. Dit wordt bevestigd in onze brief over de totaalafrekening van uw bouwdepot. Uiteraard krijgt u dan ook de mogelijkheid om uw adreswijziging op een latere datum in te laten gaan. Het is ook mogelijk om de adreswijziging eerder in te laten gaan. Stuur ons dan een brief of e-mail met daarin:
- uw naam
- uw hypotheeknummer
- ingangsdatum wijziging
- uw beide handtekeningen (inscannen bij e-mail)
Overige
  
De acceptatietermijn van uw renteaanbod is drie weken. Binnen deze termijn ontvangt Florius graag een getekend exemplaar van u terug. Vervolgens is de geldigheidsduur van een reguliere Compleet Hypotheek drie maanden. Daarbij is een verlenging van nog eens negen maanden mogelijk.

Bij de Florius Profijt Hypotheken kunt u kiezen uit een geldigheidstermijn van drie of twaalf maanden. Een geldigheidsduur van drie maanden kan tegen een vergoeding worden verlengd met maximaal drie maanden. Dit dient u wel bij het terugsturen van uw getekende hypotheekofferte aan te geven. De Florius Profijt Hypotheek mogelijk in combinatie met álle afloswijzen en rentevormen die wij aanbieden. De Florius Profijt twaalf Hypotheek heeft een geldigheidsduur van drie maanden en kan nog eens tot twaalf maanden kosteloos verlengd worden.
Overige
  
Het is belangrijk dat u alleen het leningnummer intoetst en niet uw leningdeelnummer. Dit is een 5 tot 7 cijferig nummer.
mijnFlorius
  
U kunt contact met ons opnemen. Wij noteren uw e-mailadres en de melding die u heeft gekregen. Dit geven wij door aan onze ICT afdeling. Zij zullen de storing dan verhelpen.
mijnFlorius
  
Nee, dan kunt u zich helaas niet aanmelden voor mijnFlorius. Voor het activeren van uw mijnFlorius account, heeft u een mobiel nummer nodig waarop we u in een SMS uw persoonlijke code kunnen toesturen. Dit is om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Elke keer dat u wilt inloggen in mijnFlorius, ontvangt u van ons een nieuwe persoonlijke code per SMS.
mijnFlorius
  
U kunt mijnFlorius gebruiken vanaf het moment dat u de welkomstbrief van Florius heeft ontvangen. Deze welkomstbrief ontvangt u ongeveer vier weken nadat u de hypotheekakte bij de notaris heeft ondertekend. Dit is het moment dat uw hypotheekgegevens in onze systemen zijn verwerkt. In de welkomstbrief leggen wij u ook uit hoe u zich kunt aanmelden voor mijnFlorius.
mijnFlorius
  
U kunt uw e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer wijzigen in mijnFlorius. Klik op de startpagina van mijnFlorius op de knop Mijn profiel wijzigen. Als u uw e-mailadres en/of mobiele nummer wijzigt, dan moet u de volgende keer met deze nieuwe gegevens inloggen op mijnFlorius.

Voor andere wijzigingen kunt u het 'contactformulier' op de website invullen. Kies bij 'stuur een e-mail' voor 'Vragen over mijnFlorius'.
mijnFlorius
  
Neem dan contact op met een medewerker van Florius: 033 - 752 50 00
mijnFlorius
  
Dit is/zijn uw maandbedrag(en) die Florius zou hebben geïncasseerd, als u de hypotheek niet vervroegd zou aflossen. Omdat u een aflosnota heeft opgevraagd, stoppen wij met het incasseren van uw maandbedrag.
Algeheel aflossen
  
Heeft u een hypotheek met NHG? Dan brengen wij het overschot in mindering op uw lening.

Heeft u een hypotheek zonder NHG? Als het bedrag kleiner is dan EUR 7.500, dan maken wij dit over op uw privérekening. Als het overschot gelijk aan, of groter is dan EUR 7.500 brengen wij dit in mindering op uw lening.
Bouwdepot
  
Als u geen vast dienstverband heeft, kunt u bij Florius misschien wel een hypotheek afsluiten. Uw inkomen blijft natuurlijk de belangrijkste factor waarmee wij berekenen hoeveel u kunt lenen.
Overige
  
Vul daarvoor ons <a href="/Documents/Formulieren/Formulier-Omzetten-Vaste-Rente.pdf">omzettingsformulier</a> in en stuur dit op naar Florius. 
Overige
  
mijnFlorius voor hypotheekaanvragen is een extra beveiligde online omgeving met uw persoonlijke hypotheekgegevens. Waar een nieuwe klant de offerte kan inzien, documenten kan uploaden en de meest actuele status kan bekijken. Hier regelt en volgt u uw hypotheekaanvraag. Stap voor stap. U vraagt dit aan via uw hypotheekadviseur.
mijnFlorius voor hypotheekaanvraag
  
Maak een printscreen van de storingsmelding. En noteer de volgende gegevens:

- Datum en tijdstip van de foutmelding?
- Welke internetbrowser gebruikt u?
- Welke URL gebruikt u?
- Welke gebruikersnaam heeft u op site?
- Welke foutmelding krijgt u?
- Uw offertenummer en e-mailadres

Neem vervolgens contact op met een medewerker van Florius: 033 - 752 50 00. U kunt ons op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 21.00 uur. Wij noteren uw e-mailadres en de melding die u heeft gekregen. Zo kan onze ICT afdeling de storing verhelpen.
mijnFlorius voor hypotheekaanvraag
  
Controleer of u de activeringsmail in uw ongewenste mail/spam box heeft ontvangen. Als u geen mail heeft ontvangen?  Controleer dan of uw adviseur het juiste e-mailadres heeft opgegeven.
mijnFlorius voor hypotheekaanvraag
  
Als u bent ingelogd in mijnFlorius, kunt u klikken op de link ‘Mijn gegevens’. Onderaan op deze pagina staat een link om uw account te verwijderen.
mijnFlorius voor hypotheekaanvraag
  
Ja, dat is mogelijk. Als uw offerte beschikbaar is, klikt u op ‘Download offerte’ in stap 1. Dan kunt u uw offerte openen en dan opslaan (op uw eigen computer, of direct opslaan).
Overige
  
Controleer of het document aan de juiste specificaties
De scan moet voldoen aan onderstaande:
- Bestandsgrootte mag maximaal 25 MB zijn
- Bestandstype in .PDF, .TIFF, .PNG, .JPG of .BMP.
- Bestandstypen in PPT(X), DOC(X) en XLS(X) zijn niet mogelijk.
- Als u hetzelfde document meerdere malen uploadt, dan is de laatste versie leidend voor beoordeling.
- Bij de documenten in de lijst in stap 2 vindt u onder de i extra informatie over het stuk, ook waar het stuk aan moet voldoen.
mijnFlorius voor hypotheekaanvraag
  
Als u een deel van uw onderpand verkoopt, zoals een deel van uw tuin of een garage, heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker om een deel van de inschrijving door te halen (of te laten vervallen). Dit heet gedeeltelijk royement. Dit is mogelijk bij Florius als u de verkoopopbrengst aflost op uw hypotheek. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u de verkoopopbrengst niet aflost op de hypotheek. Neem voor het laten vervallen van een deel van de hypothecaire inschrijving contact op met een medewerker van Florius of met uw adviseur of notaris.
Overige
  
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor hersteladvies. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekadviseur. Of met de verzekeringsmaatschappij.  Heeft u geen hypotheekadviseur? Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Florius: 033 - 752 50 00.
Overige
  
Via MijnFlorius kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. Klik hiervoor op het inlogscherm op de optie ‘wachtwoord vergeten'.
mijnFlorius
  
Na afloop van elk jaar ontvangt u van Florius een saldo-opgave. Hierin ziet u hoeveel geld u in dat jaar heeft geleend, ontvangen of betaald voor uw hypotheek. U heeft uw saldo-opgave nodig voor uw belastingaangifte.
Saldo-opgave
  
Vanaf 1 februari kunt u uw saldo-opgave over het afgelopen jaar bekijken in mijnFlorius. Heeft u uw hele hypotheek afgelost? Dan ontvangt u direct daarna een saldo-opgave.
Saldo-opgave
  
Op de saldo-opgave wordt de betalingsstatus per 31 december vermeld. Het kan zijn dat uw betaling van eind december nog niet was verwerkt. Het is ook mogelijk dat de bank nog niet in de gelegenheid is geweest om het geld over te maken. Vandaar dat de saldo-opgave kan achterlopen op de actuele stand van zaken. Betalingen die pas na 31 december verwerkt zijn, ziet u terug in de saldo-opgave van het volgende jaar. Daarnaast kunt u de actuele stand van uw hypotheek 24 uur per dag bekijken op mijnFlorius.
Saldo-opgave
  
Als Florius de premies voor de polis incasseert, is de genoemde spaarwaarde per 1 januari en per 31 december correct. Worden de premies rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij geïncasseerd? Dan is het vermelde bedrag een indicatie. Deze indicatie hebben wij doorgekregen van de verzekeraar. De exacte waarde kunt u dan bij uw verzekeraar opvragen.
Saldo-opgave
  
Dit bedrag geeft aan wat u aan rente heeft ontvangen op uw bouw- en premiedepot. Florius heeft namelijk meldingsplicht aan de Belastingdienst met betrekking tot de vergoede rente.
Saldo-opgave
  
U kunt een kopie van uw saldo-opgave bij ons opvragen per e-mail. Ook kunt u zich aanmelden voor mijnFlorius. Dan heeft u de saldo-opgave altijd bij de hand en heeft u altijd toegang tot uw hypotheekgegevens.
Saldo-opgave
  
De 'berekende rente' is het rentebedrag dat Florius dat jaar in rekening heeft gebracht. Bij 'verschuldigde bedragen' staat het totale bedrag aan rente en eventuele aflossingen dat in dat jaar tenminste ontvangen had moeten zijn. Een eventueel positief saldo wordt in mindering gebracht op de restschuld.
Saldo-opgave
  
Op de saldo-opgave wordt de betalingsstatus per 31 december vermeld. Het kan zijn dat uw (extra) aflossing van eind december nog niet was verwerkt op dat moment. Betalingen die pas na 31 december verwerkt zijn, ziet u terug in de saldo-opgave van het volgende jaar. Het is helaas niet mogelijk een gecorrigeerde saldo-opgave te sturen. Daarnaast kunt u de actuele stand van uw hypotheek 24 uur per dag bekijken op in mijnFlorius
Saldo-opgave
  
Wanneer een hypotheek helemaal is afgelost, krijgt u in eerste instantie een aflossingsnota toegestuurd. Daarnaast kunt u ook nog een saldo-opgave van ons verwachten. De gegevens die hierop staan kunt u gebruiken voor het invullen van uw belastingaangifte.
Saldo-opgave
  
In <a href=/Documents/QA/vraag-en-antwoord-de-overgang-naar-Florius.pdf>deze pdf</a> staan 'vragen en antwoorden' die betrekking hebben op de overgang naar Florius. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Advies & Service.
Overgang van Direktbank
  
Via mijnFlorius kunt u aangeven dat u geen gegevens meer wilt delen met uw adviseur. De adviseur heeft dan ook per direct geen inzage meer in uw gegevens.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Op dit moment deelt u alleen NAW gegevens en leninggegevens, zoals rentevastperiode, rentepercentage en looptijd. In een later stadium kunnen ook andere gegevens gedeeld worden.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Ja, dit kan. U kunt op ieder gewenst moment via mijnFlorius de toestemming intrekken. Wilt u later weer uw gegevens delen of met een andere adviseur, dan kunt u dat zelf weer aangeven.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Ga naar www.mijnflorius.nl en vraag daar uw account aan via mijnFlorius aanvragen.
U  heeft  hiervoor nodig:
- Leningnummer. Dit bestaat uit 5 tot 7 cijfers.
- Het incassokenmerk van de (één na) laatste incasso van de hypotheek.
- Mobiele telefoon
Gegevens delen met uw adviseur
  
Volgens onze gegevens is dit de adviseur via wie u bij ons een lening heeft afgesloten, of de adviseur die namens u de laatste offerte voor een wijziging op uw lening heeft aangevraagd.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Ja, om uw adviseur in staat te stellen goed advies te geven is het van belang aan te geven dat hij ook inzage in uw leninggegevens mag hebben.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Ja, uw adviseur heeft inzage in uw leninggegevens tot u aangeeft dat niet meer te willen. Om te voorkomen dat we leninggegevens delen terwijl u dit eigenlijk niet meer wilt, gaan we u periodiek (elke 3 jaar) een herinnering sturen via uw berichtenbox in mijnFlorius. U kunt dan actie ondernemen.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Ja, dit is mogelijk. De oude adviseur A, ziet nog steeds de gegevens. Adviseur B mag de nieuwe aanvraag indienen, maar kan uw leninggegevens niet ophalen.
Adviseur B ziet wel uw nieuwe aanvraag.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Nee, dat is niet mogelijk. Voor het indienen van een wijziging moeten uw gegevens eerst gedeeld worden met adviseur B.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Ja, dit is mogelijk. Dit heeft geen gevolgen voor de toestemming aan adviseur A.
Gegevens delen met uw adviseur
  
De gegevens worden direct gewijzigd.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Nee, dat is niet mogelijk.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Er is in mijnFlorius een zoekscherm met tussenpersonen die een aanstelling hebben. U kunt hier een keuze uit maken.
Gegevens delen met uw adviseur
  
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) houdt in dat bij het afsluiten van een hypotheek de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. NHG beschermt u wanneer u door bepaalde omstandigheden uw huis met verlies moet verkopen. Door vooraf een borgtochtprovisie te betalen, is uw restschuld in principe gedekt en betaalt u mogelijk minder rente.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  
Vanaf 1 januari 2017 is de maximale koopsom bij bestaande en nieuwbouw EUR 245.000 De maximale hypotheek voor aankoop en oversluiten is vanaf 1 januari 2017 EUR 247.450 (101% van de marktwaarde van de woning).

Als u van plan bent energiebesparende voorzieningen aan te brengen, dan is de maximale hypotheek EUR 259.700 (106% van de marktwaarde van de woning). Het geld dat u hierdoor extra kunt lenen moet dan wel besteed worden aan deze energiebesparende voorzieningen.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  
U betaalt eenmalig 1% van het bedrag dat u leent voor de aankoop van uw woning.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  
Als u inlogt op mijnFlorius ziet u het kopje “Zelf regelen” staan. Als u daarop klikt, ziet u het kopje “rente aanpassen” staan. Wanneer u daarop klikt, dan ziet u verschillende opties om de rente aan te passen. U kunt hier uw keuze maken en de benodigde stappen doorlopen. U krijgt meteen een weergave van de nieuwe situatie. Vervolgens kunt u uw rente gelijk aanpassen.
mijnFlorius
  
Ja, via mijnFlorius kunt u de aflosvorm van uw aflossingsvrije hypotheek aanpassen.
Als u inlogt op mijnFlorius ziet u het kopje “Zelf regelen” staan. Als  u daarop klikt ziet u “Hypotheekvorm aanpassen” staan. Hier kunt u de benodigde stappen doorlopen. U krijgt meteen een weergave van de nieuwe situatie. Vervolgens kunt u uw hypotheekvorm gelijk aanpassen.
Overige
  
Ja, via een hypotheekadviseur kunt u een verhoging aanvragen. Het is niet mogelijk om deze aanvraag zelf te doen. Als de verhoging wordt geaccepteerd, storten wij de gelden van de in het bouwdepot. Uw declaraties kunt u vervolgens bij ons indienen Wij betalen  dan uit het bouwdepot.
Bouwdepot

​Staat uw vraag er niet tussen?